El CRAJ prorroga fins el 18 de gener l’atorgament de la llicència del casino

L’atorgament definitiu de la llicència del casino s’ha prorrogat fins el proper 18 de gener del 2019. Aquesta pròrroga s’emmarca en el que preveu la Llei de regulació dels jocs d’atzar, que dona un primer termini que ha finalitzat aquest dilluns, però que ja preveu que es pugui prorrogar fins a un termini total de sis mesos des que els adjudicataris del concurs, la societat Jocs SA, van presentar la sol·licitud de la llicència.

El Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) ha decidit fer ús d’aquesta pròrroga de temps a causa de la complexitat del tràmit. Amb aquesta pròrroga, però, ja no s’hi podran afegir nous terminis de temps, i el CRAJ haurà de resoldre com a molt tard el 18 de gener, en base a la informació i documentació que hagin presentat els guanyadors del concurs fins a la data.

Cal tenir en compte que aquesta és la segona fase del procés, després que Jocs, SA guanyés l’adjudicació del concurs internacional per a l’obtenció de la llicència del casino, el 28 de juny. Aquell va ser el primer pas, i en base a la documentació que s’ha requerit als adjudicataris des d’aleshores, el CRAJ haurà de resoldre sobre l’adjudicació definitiva de la llicència. El CRAJ està fent l’anàlisi de la sol·licitud i ha hagut de fer alguns requeriments perquè les entitats corresponents emetin informes tècnics sobre la documentació lliurada pels adjudicataris en la sol·licitud d’adjudicació definitiva.

Un cop finalitzada aquesta segona fase, com a molt tard el 18 de gener, si es produeix l’adjudicació definitiva es donarà pas a la tercera fase, que correspon al permís d’explotació i obertura. Pel que fa als recursos presentats pels licitadors del concurs, fan referència a l’adjudicació del concurs, i la seva resolució correspon al Govern i no al CRAJ, i per tant es tracta de dos procediments totalment diferenciats i independents amb els seus propis terminis de resolució.

Després de quatre mesos d’anàlisi, el Govern va anunciar el 26 de juny l’adjudicació del concurs per a la creació del casino, que va recaure en l’empresa Jocs SA. El director general del (CRAJ), Xavier Bardina, va explicar que la decisió es va prendre un cop posats en comú tots els informes fets pels diferents equips que han avaluat els criteris que fixava el plec de bases, i va voler deixar clar que cada equip va treballar de manera aïllada i independent, per preservar la confidencialitat de les dades.

Font: ANA