Connectant...

Cadena Pirenaica...

Ràdio Valira

En antena ara

En marcha

19:00 22:00


oients aquí avui: 1391

En antena ara

En marcha

19:00 22:00


Aprovat el reglament per als preus mínims de tabac

Publicat per el 19 de maig de 2019

Andorra la Vella.- El Govern, a proposta del titular de Finances en funcions, Jordi Cinca, ha aprovat el Reglament de funcionament intern de la comissió consultiva per a l’Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac. Aquest text desplega la recentment aprovada Llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac que estipula la creació d’una comissió consultiva com a òrgan de caràcter consultiu que té la funció, de proposar, segons les dades obtingudes del mercat, el preu mínim inicial de venda al públic dels productes del tabac, així com la funció d’elaborar informes previs a la publicació de cada modificació de la llista de preus mínims d’aquests productes, respectant les condicions establertes per aquesta llei.

En el seu articulat, la normativa estableix la creació de la comissió consultiva, la seva composició i les seves funcions. Amb el text aprovat es desenvolupa una norma de règim intern que defineixi, entre altres aspectes, la durada del mandat dels seus membres, la designació del president i del secretari, el règim de convocatòria de les reunions i la seva periodicitat, el quòrum necessari per mantenir la reunió i adoptar vàlidament les decisions, el règim d’adopció dels acords i la confidencialitat dels assumptes tractats.

D’acord amb aquest reglament, s’aprova també la composició de la comissió consultiva per a l’Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac que es compon dels membres següents: un membre designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat del comerç; un membre designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat de les finances; un membre designat per l’Associació de Fabricants de Productes del Tabac d’Andorra, i un membre designat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra entre els seus afiliats que pertanyin al sector del comerç del tabac.

Es determina que els membres de la comissió consultiva per a l’Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac cessen com a membres de la Comissió per renúncia presentada davant l’organisme que els va designar o pel cessament acordat per l’organisme que els va designar.

Pel que fa al funcionament de la comissió consultiva es determina que estigui presidida pel membre designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat del comerç i que la Comissió designi el secretari entre els seus membres.

 

Font: ANA