En directe

Informatiu vespre

19:30 20:00


oients aquí avui: 4981

En directe

Informatiu vespre

19:30 20:00


Tres infermers i un metge per treballar a pistes

Per: el 25 de novembre de 2021

Andorra la Vella.-

El Govern ha aprovat tres decrets d’habilitació especial per exercir la professió titulada d’infermer i un per exercir la professió titulada de metge generalista, durant la temporada d’hivern 2020/2021 en l’àmbit dels centres mèdics d’atenció a les pistes d’esquí d’Andorra.

Amb aquests decrets el Govern vol donar resposta a les necessitats sectorials laborals dels camps de neu per aquesta imminent temporada d’esquí.

Els centres mèdics d’atenció a les pistes d’esquí són els responsables de proporcionar l’atenció sanitària immediata als usuaris que així ho requereixin, tant per haver patit un accident com per altres problemes urgents de salut. Igualment han de preparar el pacient adequadament per ser transportat a un centre hospitalari, en cas de ser necessari. D’aquesta manera, els centres s’han de dotar d’un nombre suficient de metges, que els permeti complir adequadament amb aquestes funcions. En general, els centres disposen d’un titular administratiu (metge amb autorització d’exercici de la professió titulada) que acaba de completar el seu equip de treball amb professionals temporals que els permet desenvolupar adequadament les seves funcions d’atenció sanitària dels usuaris dels camps de neu.

Comitès mèdics del Cos Penitenciari i del de Bombers

D’altra banda, també s’han aprovat dos decrets per a la creació dels comitès mèdics del Cos Penitenciari i del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. Ambdós textos tenen com a objectiu desenvolupar el precepte recollit en ambdues lleis que determinen que els exàmens mèdics i les revisions les duu a terme un comitè mèdic compost per un metge especialista en medicina del treball i pels metges especialistes o els professionals tècnics que designi el ministre competent en matèria de justícia.

Així, tal com es recull als decrets, el comitè mèdic té la funció d’efectuar els exàmens de salut específics i la revisió psicotècnica o mèdica dels membres del Cos Penitenciari i del Cos de Bombers en cas que es constati que existeixen símptomes o indicis suficients per creure que els ha sobrevingut algun problema físic, psíquic o sensorial que pot afectar negativament o que els pot fer no aptes per a l’activitat que han de desenvolupar. A més, el comitè també actuarà quan calgui examinar-los perquè han presentat un certificat o es troben en una situació que ha de comportar la modificació de les condicions de treball i finalment quan calgui declarar-los en situació de reforma perquè es troben impedits per desenvolupar les funcions del lloc de treball que ocupen, però estan capacitats per exercir les funcions d’un altre lloc de treball.

El dictamen del comitè mèdic, que té caràcter vinculant, ha de ser motivat i les conclusions s’adopten per majoria dels membres que integren el comitè. Estarà format per un metge especialista en medicina del treball i pels metges especialistes o professionals tècnics titulats en l’àmbit que escaigui, d’acord amb el problema físic, psíquic o sensorial que sigui objecte de la revisió. Aquests metges i professionals seran designats pel ministeri de Justícia.

De manera paral·lela, l’executiu també ha aprovat aquest dimecres la modificació del reglament del Registre de Membres del Cos Penitenciari. El text es desprèn de la Llei del Cos Penitenciari i s’actualitza per donar resposta a la nova normativa en matèria de protecció de dades i a la mateixa normativa penitenciària.

Font: ANA